Nyheter

Inbjudan till kostnadsfri utbildning inom sårbehandling

Nu erbjuder Region Skåne, Kommunförbundet Skåne och Onemed en kostnadsfri utbildning för alla som arbetar med sårbehandling inom sluten-, öppen- och kommunal hälso- och sjukvård. Föreläsare är Maria Kväll, sjuksköterska med vidareutbildning inom diabetes och sårbehandling.

Publicerad: 20 augusti, 2019Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

Kommunerna och SDV

Skånes Digitala Vårdmiljö (SDV) är Region Skånes framtida samlade informationssystem för alla vårdrelationer och patientdokumentation. Arbetet pågår för fullt och systemet väntas vara i full drift runt 2023. SDV kommer att ersätta både slutenvårdens journalsystem Melior och primärvårdens journalsystem PMO. Med största sannolikhet kommer även SIP-verktyget Minas Planer på sikt att ersättas av funktionalitet i SDV.

Publicerad: 12 juni, 2019Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

Digital SIP – viktigt steg mot ökad patientsäkerhet och delaktighet

Fungerande informationsöverföring genom hela vårdkedjan är nyckeln till både patient-säkerhet och patientens delaktighet. Den uppgradering av Mina Planer som testas under sommaren är ett första viktigt steg mot en digital SIP som alla behöriga vårdgivare har tillgång till. På sikt ska den även kunna delas med patienten via 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Publicerad: 5 juni, 2019Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

Rapport Vård utanför sjukhus ur ett individperspektiv

Mycket vård bedrivs utanför sjukhus, allt ifrån enklare insatser till relativt avancerad sjukvård som kräver teknisk utrustning och anpassning av boendemiljön som vårdmiljö. Trots det är forskningen på området relativt begränsad och den forskning som finns består ofta av små studier vars resultat inte är generaliserbara. Uppdraget för denna utredning var att belysa hinder och möjligheter ur ett individperspektiv samt att visa på alternativ för hur hindren kan undanröjas och vilka åtgärder det skulle kräva.

Sammanhållen journal en nyckel till god och säker vård

Korrekt och fullständig information om patienten i alla led av vård- och omsorgsprocessen är ett viktigt verktyg för en personcentrerad, patientsäker och trygg vård. Och sammanhållen journalföring är nyckeln. Därför har Malmö Stad nu påbörjat processen att bli producent i NPÖ.

Publicerad: 15 april, 2019Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

Nära vården och hälso- och sjukvårdsavtalet, vad händer i Skåne?

Personcentrerad vård, två aktuella rapporter från vårdanalys och den statliga utredningen om God och nära vård stod på schemat när politiker och tjänstepersoner från Centralt samverkansorgan samt andra berörda chefer och politiker besökte Kommunförbundet Skånes konferenslokaler i fredags. Samverkan och utveckling av Skånes hälso- och sjukvård var grunden för dagen.

Publicerad: 30 januari, 2019Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer