Information vid akutbesök

När patient med kommunala primärvårdsinsatser akut behöver vård på sjukhus används idag blanketten ”Information vid akutbesök”. Blanketten används för att kommunicera viktig information om patientens hälsotillstånd. Informationen tas emot och används på akutmottagningen. Om patientens tillstånd kräver inskrivning på sjukhusavdelning tar processen samverkan vid utskrivning (SVU) vid. Om patienten inte behöver inskrivning i sluten vård utan kan gå hem efter akutbesöket, används baksidan på blanketten för att kommunicera vilka bedömningar som gjorts och vilka åtgärder som vidtagits samt hur om dessa påverkar den fortsatta vården i hemmiljö.

Läs mer här: Information vid akutbesök

I enlighet med handlingsplan för genomförande av Strategi för Skånegemensam digitalisering område hälsa pågår för närvarande arbete med att digitalisera processen ”Information vid akutbesök”. Arbetet beräknas vara slutfört våren 2023.

Senast uppdaterad: