Skånegemensam samverkansgrupp habilitering

Uppdraget

Tjänstemannaberedningen ger arbetsgruppen i uppdrag att revidera Överenskommelse om habilitering i Skåne med återrapport till Tjänstemannaberedningen 180522.

I återrapporteringen ska det framgå vilka ändringar som gjorts samt vilka konsekvenser dessa ger för respektive huvudman.

I uppdraget ingår även att se över tillämpning i Region Skåne och de skånska kommunerna när det gäller Socialstyrelsen föreskrift om samordning av insatser för habilitering och rehabilitering (SOSFS 2008:20) från 2010-01-11.

Arbetsgrupp

Mats Renard, Skånes Kommuner

Senast uppdaterad: