Centralt Samverkansorgan

Det Centrala Samverkansorganet (CS), är ett politiskt sammansatt samverkansorgan med representanter från Region Skåne och från de skånska kommunerna. CS är inte ett beslutande organ.

CS uppdrag är på Skåneövergripande nivå att samverka kring:

• partsgemensam utveckling avseende hälso- och sjukvård i Skåne

• avvikelser avseende samverkansfrågor mellan parterna

• nationella frågor som berör båda parter

• informationsutbyte mellan parterna

• gemensam strategi för utveckling inom informationsöverföring och E-hälsotjänster

• gemensam strategi för kompetensförsörjning/kompetensutveckling

Sammansättning CS

CS är ett gemensamt politiskt samverkansorgan med representanter för Region Skåne och de skånska kommunerna. Antalet ledamöter ska vara åtta (8) från Region Skåne och åtta (8) från kommunerna. Skånes Kommuners styrelse utser ledamöter för kommunerna.

Ordförandeskapet ska alternera årsvis.

För Region Skåne För kommunerna
Anna Mannfalk, ordförande Anders Rubin, Malmö, vice ordförande
Marianne Eriksson Patric Åberg, Östra Göinge
Anders Lundström Johan Andersson, Eslöv
Lisa Flinth Teddy Nilsson, Svalöv
Jacqueline Maly Vakant
Patrik Holmberg Vakant
Gunilla Wahlberg Vakant
Mätta Ivarsson Vakant

Ansvar angående ”Avtal om ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne”

CS ska följa och genom olika initiativ stödja implementeringen av avtalet i syfte att skapa förutsättningar för att uppsatta mål i avtalet uppnås med särskilt fokus på:

• implementering

• förvaltning

• utveckling

• säkerställa att uppföljning och utvärdering sker i enlighet med avtalet, inklusive de ekonomiska konsekvenserna

Dessutom ska CS:

• hantera avvikelser och tvister

• rekommendera lösningar

Var och en av parterna (Region Skåne och enskilda kommuner) har rätt att lyfta frågor som rör hälso- och sjukvårdsavtalet och övriga samverkansfrågor och eventuellt behov av åtgärder till CS för behandling. Beredning av ärenden sker genom en gemensam tjänstemannamannagrupp med representanter från Region Skåne, Skånes Kommuner och de skånska kommunerna.

E-hälsa

Ansvaret för framtagande av gemensamma strategiska beslutsförslag om e-hälsa och övergripande samverkan på detta område åvilar Centralt Samverkansorgan. Utvecklingen på e-hälsoområdet är en viktig del i samtliga de gemensamma utvecklingsområden som omfattas av avtalet.

Kompetensutveckling

En för parterna gemensam strategi för kompetensförsörjning och kompetensutveckling i hemsjukvården är ytterligare en förutsättning för avtalet och för att den gemensamma avsiktsförklaringen ska kunna uppnås. Ansvaret för framtagande av gemensamma strategiska beslutsförslag för kompetensutveckling åvilar Centralt Samverkansorgan. Kompetensförsörjning och kompetensutveckling är även en central del i de utvecklingsområden som omfattas av avtalet.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Emelie Sundén