Region Skåne och Helsingborgs stad stärker samarbetet kring äldre och sköra

Helsingborgs lasarett, primärvården och Helsingborgs stad har det gemensamma siktet inställt på bästa möjliga omhändertagande av sköra, äldre patienter. Därför stärker man nu sitt samarbete kring patienter med många vårdkontakter ytterligare.

Det är inte ovanligt att äldre och svårt sjuka patienter har kontakt med både biståndshandläggare, hemvård, hemsjukvård, primärvård och sjukhus.

 – Däremot är det ovanligt att vi vårdaktörer tar oss tid att samlas för att diskutera hur vi tillsammans kan göra resan genom vården så bra som möjligt för våra gemensamma patienter, säger Catharina Borna, chefläkare på Helsingborgs lasarett.

Jobbar ihop

För att öka förståelsen för varandras olika förutsättningar och arbetssätt har de olika vårdaktörerna i Helsingborg besökt varandras verksamheter. Sedan har biståndshandläggare, representanter från både hemvård, hemsjukvård, primärvård och sjukhus samlats för att se över vilka arbetssätt som kan förbättras och hur.

– Det är nödvändigt för att kunna fånga den totala bilden av vilka konsekvenser som kan uppstå om vi förändrar våra arbetssätt. Det som kan verka smidigt och enkelt för en aktör kan ställa till mycket oreda och merarbete för en annan och det resulterar inte sällan i ökade risker för patienterna, säger Catharina Borna.

Gemensam struktur

I det gemensamma arbetet har förslag till förbättringar sammanställts och nu har ett intensivt arbete med att få dessa på plats påbörjats. Under våren planeras ytterligare en gemensam avstämning. Därefter är målet att en hitta en gemensam, permanent struktur för att på bästa sätt arbeta tillsammans.

Ökad förståelse och patientmedverkan

– Det är viktigt att mötas så här för att få förståelse för varandras olika förutsättningar till den goda vård vi tillsammans ska ge invånarna. En viktig del i arbetet blir att göra våra medborgare mer delaktiga i sin vård, säger Ulrika Hjort, processledare för kommunerna i nordvästra Skåne.

Janet Hultberg, som är processledare i Region Skåne instämmer.
– Vi tror på idén att konkretisera frågeställningar och verkligen dyka på djupet. Det fick vi tillfälle att göra här. För alla parter handlar det i grunden om att göra sin del av jobbet så bra, att den som tar över i vårdflödet har de bästa förutsättningar att lyckas. För att komma ännu längre och bredda perspektiven ytterligare, bjuder vi med representanter från våra patient-/brukarråd nästa gång. Det är de som kan det här på riktigt, säger Janet Hultberg.

Positiv effekt av genomförda förändringar

De senaste veckorna har utflödet från sjukhuset fungerat bättre än det gjort på mycket länge. Även om det förbättrade flödet säkert till viss del har att göra med den minskade smittspridningen märks det att de förändringar som gjorts har positiv effekt.

Målet är att det påbörjade arbetet inom kort även ska involvera Ängelholms sjukhus och alla kommuner och aktörer inom primärvården i närområdet kring Helsingborg och Ängelholm. Att snabbt få komma till en lugnare miljö, på en vårdavdelning där man kan få sina basala behov tillgodosedda, är viktigt för alla patienter, men i synnerhet sköra äldre.

– Trots en extrem belastning på lasarettet de senaste veckorna fungerar vårt gemensamma vårdflöde mycket bra och det är betydligt färre utskrivningsklara patienter som behöver stanna kvar på sjukhuset. De största vinnarna i sammanhanget är de äldre, svårt sjuka patienter som annars hade tvingats vistas ännu längre på akutmottagningen i väntan på vårdplats, säger Catharina Borna, chefläkare på Helsingborgs lasarett.

Publicerad:

Skriv en kommentar