Skånegemensam samverkansgrupp nutrition

Uppdragsbeskrivning

För att åstadkomma god, patientsäker och jämlik nutritionsvård där resurser utnyttjas på ett effektivt sätt krävs samordning, riktlinjer och tydlig ansvarsfördelning mellan vårdgivare och huvudmän i Skåne.

Arbetsgrupp Nutritionsvård har i uppdrag att i dialog med Tjänstemannaberedning för central samverkan vara en samordnad ingång gällande skånegemensamma problem och frågeställningar inom nutritionsområdet. Arbetsgruppen identifierar Skånegemensamma förbättringsområden och tar fram lösningsförslag i dialog med berörda verksamheter. Efter godkännande i Tjänstemannaberedning för central samverkan ansvarar arbetsgruppen för spridning och implementering. I uppdraget ingår också att samverka med övriga arbetsgrupper i frågor som tangerar nutritionsvårdsområdet.

Arbetsgruppen består av representanter från Region Skåne och Skånes kommuner.

Arbetsgruppen består av:

Jeanette Sjölander (sammankallande), Region Skåne Avdelning för hälso- och sjukvårdsstyrning
Madeleine Johansson, Region Skåne Primärvården
Therese Denker, Östra Göinge kommun
Kristina Andersson, Lunds kommun
Sandra Olsson, Klippans kommun
Emma Jansson, Skånes Kommuner

Senast uppdaterad: