Skånegemensam samverkansgrupp nutrition

Uppdragsbeskrivning

För att åstadkomma god, patientsäker och jämlik nutritionsvård där resurser utnyttjas på ett effektivt sätt krävs samordning, riktlinjer och tydlig ansvarsfördelning mellan vårdgivare och huvudmän i Skåne.

Arbetsgrupp Nutritionsvård har i uppdrag att i dialog med Tjänstemannaberedning för central samverkan vara en samordnad ingång gällande skånegemensamma problem och frågeställningar inom nutritionsområdet. Arbetsgruppen identifierar Skånegemensamma förbättringsområden och tar fram lösningsförslag i dialog med berörda verksamheter. Efter godkännande i Tjänstemannaberedning för central samverkan ansvarar arbetsgruppen för spridning och implementering. I uppdraget ingår också att samverka med övriga arbetsgrupper i frågor som tangerar nutritionsvårdsområdet.

Arbetsgruppen består av representanter från Region Skåne och Skånes kommuner.

Arbetsgruppen består av:

Jeanette Sjölander (sammankallande), Region Skåne Avdelning för hälso- och sjukvårdsstyrning
Madeleine Johansson, Region Skåne Primärvården
Ylva Dernbrant, Region Skåne Skånes universitetssjukhus
Therese Denker, Östra Göinge kommun
Kristina Andersson, Lunds kommun
Sandra Olsson, Helsingborgs stad
Emma Jansson, Skånes Kommuner

Senast uppdaterad: