Om Vårdsamverkan Skåne

Vårdsamverkan Skåne
Syftet med samverkan är att säkra ett gott och jämlikt omhändertagande för de personer som har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser från både Region Skåne och kommunen och därigenom bidra till ökad trygghet.

Samverkan slår fast ett gemensamt utvecklingsåtagande med syftet att höja kvaliteten för den enskilde samtidigt som resursanvändningen ska förbättras. Detta utvecklingsåtagande ska stödja den utveckling där en ökande del av sjukvårdsinsatserna kan utföras i hemmiljö. Denna utveckling möjliggörs av den medicinska och tekniska utvecklingen och skapar förutsättningar för nya vårdformer som gagnar den enskilde.

Genom att söka nya gemensamma vårdformer och samtidigt öka de förebyggande insatserna för riskgrupper förväntas parterna ges bättre möjligheter att möta det vårdbehov som följer av den demografiska utvecklingen.

Den gemensamma värdegrunden för samarbetet och de verksamheter som omfattas av vårdsamverkan Skåne är följande:

  • Vi arbetar med individfokus och skapar personcentrerade samarbetslösningar utifrån den enskilde individens behov och förutsättningar.
  • Vi strävar efter att tillgodose den enskildes förväntningar på inflytande och självbestämmande, respektfullt bemötande samt en lättillgänglig vård av hög kvalitet.
  • Vi ska upplevas som en gemensam organisation utifrån den enskildes perspektiv.

Organisation
Samverkan mellan Region Skåne och Skånes kommuner avseende hälso- och sjukvård är organiserad i enlighet med gällande hälso- och sjukvårdsavtal. Organiseringen bygger på en såväl central som delregional samverkan mellan både tjänstepersoner och politiker.

Det Centrala Samverkansorganet (CS), är ett politiskt sammansatt samverkansorgan med representanter från Region Skåne och från de skånska kommunerna. CS är inte ett beslutande organ. CS är ett gemensamt politiskt samverkansorgan med representanter för Region Skåne och de skånska kommunerna. Antalet ledamöter ska vara åtta (8) från Region Skåne och åtta (8) från kommunerna. Skånes Kommuners styrelse utser ledamöter för kommunerna.

På Skåneövergripande nivå har CS uppdrag att samverka kring:

  • Partsgemensam utveckling avseende hälso- och sjukvård i Skåne
  • Avvikelser avseende samverkansfrågor mellan parterna
  • Nationella frågor som berör båda parter
  • Informationsutbyte mellan parterna
  • Gemensam strategi för utveckling inom informationsöverföring och E-hälsotjänster
  • Gemensam strategi för kompetensförsörjning/kompetensutveckling

Den gemensamma tjänstemannaberedningen bereder ärenden till Centralt Samverkansorgan. Tjänstemannaberedningen håller samman de olika pågående arbetsgrupperna och arbetar med gemensamma frågor som överenskommelser och rutiner.

I Tjänstemannaberedningen finns kontaktpersoner till de delregionala samverkansgrupperna. De delregionala samverkansgrupperna består av: Malmö, Mellersta Skåne, Nordöstra Skåne, Nordvästra Skåne, Sydöstra Skåne samt Sydvästra Skåne.

Arbetsgrupperna utgör en väsentlig del i arbetet med att ta fram gemensamma styrdokument och stödmaterial, efter behov identifierade av tjänstemannaberedningen till Centralt Samverkansorgan. Arbetsgrupperna är sammansatta av representanter från både de skånska kommunerna, Skånes Kommuner och Region Skåne.

Verksamhetsberättelser
Verksamhetsberättelse 2023 Vårdsamverkan Skåne
Verksamhetsberättelse 2022 Vårdsamverkan Skåne

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Emelie Sundén