Vård i hemmet skapar trygghet för patienter i Landskrona

Nu har det invigts - Skånes första mobila närsjukvårdsteam, i Landskrona. Att få vård i hemmet genom en sammanhållen vårdform innebär en trygghet för patienterna. Förhoppningen är också att på sikt frigöra vårdplatser på sjukhusen. 

Målet är att erbjuda de mest sköra och sjuka en god och nära sammanhållen vård i hemmet.

Teamet utgår från Lasarettet i Landskrona och består av två läkare och tre sjuksköterskor. Det bemannas också av kurator och medicinska sekreterare.

Närsjukvårdsteamet i Landskrona är ett pilotprojekt under 2023 efter ett beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden. Om det faller väl ut är tanken att modellen ska kunna användas i hela Region Skåne.

– Min förhoppning är att modellen kommer att införas i hela Skåne vid lyckat utfall. På så sätt kan vi bidra till att stärka och skapa ett jämlikt utbud för våra skånska invånare, säger Sofia Ljung, förvaltningschef Primärvården Skåne.

Stort samverkansprojekt

Mobila team finns i Region Skåne sedan tidigare. Det unika med detta pilotprojekt är att primärvården (offentlig och privat) i nära samverkan med kommunen och övriga vårdgivare samlas kring patienten.

Det mobila teamet förstärker hälso- och sjukvården genom att skapa en ny vårdnivå mellan sjukhusvård, primärvård och kommunen.

– Det känns mycket bra att vi i nära samverkan tar ytterligare steg för att stärka och utveckla den nära vården för de mest svårt sjuka och sköra patienterna. Patienterna erbjuds en väg in och en sammanhållen vård. Både patient och närstående involveras på ett sätt som bidrar till ökad trygghet, säger Sofia Ljung.

Patienten slipper sjukhusbesök

För den som är äldre eller kroniskt sjuk kan det betyda mycket att slippa åka till sjukhus. Nu blir det mobila teamet basen och navet som sammankallar till regelbundna möten med alla berörda vårdaktörer i Landskrona kommun.

Det handlar om Lasarettet i Landskrona, kommunal vård- och omsorg, ambulansverksamhet, läkarbilar, privata och offentliga vårdcentraler med flera. Vid dessa möten kan man gemensamt diskutera vad som är bästa vårdformen utifrån den enskilde patientens behov och önskemål.

– Det känns spännande och som helt rätt väg att gå. Jag ser fram emot mitt första patientmöte och tror verkligen att detta är framtiden, säger Siv Johnsson, sjuksköterska och enhetschef för Mobilt Team Landskrona.

Slippa mellansteg för patienten

En förhoppning är också att patienter ska slippa att åka till akuten, i de fall där annan vårdnivå är bättre. Ambulanspersonalen kan kontakta teamet och be dem ansluta till hemmet om de bedömer att patienten kan få hjälp hemma istället för att skickas till akutmottagningen.

Likaså kan kommunens sjuksköterskor kontakta teamet för en bedömning i stället för att skicka patienten till akutmottagningen.

Teamet kan också ordna så att patienten vid behov blir inlagd direkt på en avdelning istället för att först skickas till akutmottagningen. Mobila teamet kan även kontakta specialistsjukvården för att diskutera med deras läkare kring behov av förändrad behandling och medicinering. Den som är ansluten till det mobila teamet, liksom dennes anhöriga, kan ta direktkontakt med teamet.

Satsningen kan ses som ett steg i det långsiktiga omställningsarbetet inom ramen för framtidens hälsosystem där den nära vården är en viktig del.

Nytt sjukvårdsteam testas i Landskrona – kan bli aktuellt i hela Skåne | SVT Nyheter

Publicerad:

Skriv en kommentar