Beslutsstöd enligt ViSam-modellen

Beslutsstödet är ett verktyg för sjuksköterskan inom kommunal vård och omsorg som ska användas när den enskildes hälsotillstånd försämrats. Checklistan ger stöd för att avgöra var den fortsatta vården bäst ska ske. Syftet är att bedömningen ska bli strukturerad, patienten ska få vård på optimal vårdnivå och informationsöverföringen till nästa vårdgivare säkras.

I Hälso- och sjukvårdsavtalet under avsnitt E-hälsa och IT-stöd framgår följande ” Val av och implementering av beslutsstöd för medarbetare är en nödvändig del i det gemensamma arbetet på detta område. Syftet är att i samband med förändring av en patients tillstånd skapa ett säkert sätt att beskriva och kommunicera graden av förändring och behoven, oavsett var i Skåne läkaren eller sjuksköterskan befinner sig.”

Centralt samverkansorgan fattade den 9 juni 2017 ett inriktningsbeslut om att föreslå att beslutsstöd enligt ViSsam-modellen införs i kommunal hemsjukvård för att underlätta sjuksköterskans bedömning av vårdnivå hos patienter där hälsotillståndet förändrats. Plan för implementering inkluderande frågor kring utbildning och ekonomi samt tidsplan godkändes av Centralt samverkansorgan den 13 oktober 2017. Utbildningar för blivande instruktörer genomförs under första kvartalet 2018 och instruktörerna utbildar därefter alla sjuksköterskor i kommunen/verksamheten.

En informationsinsats till vårdcentraler, ambulansverksamheter, FALCK och akutmottagningar i Skåne kommer att genomföras under våren 2018 av representanter i den centrala arbetsgruppen för beslutsstöd, tillhörande tjänstemannaberedningen till Centralt samverkansorgan.

På denna sidan kommer diverse dokument finnas som reglerar, informerar och stödjer arbetssättet med beslutsstödet enligt ViSam-modellen.

Affisch om ViSam-modellen

Beslutsstödet är ett verktyg för sjuksköterskor inom den kommunala hälso- och sjukvården i hela Skåne. Det används om patienten försämras i sitt hälsotillstånd och sjuksköterskan behöver ta ställning till vilken vårdnivå som är optimal. Beslutsstödet underlättar sjuksköterskans bedömning och skapar också ett säkert sätt att beskriva och kommunicera patientens hälsotillstånd vid kontakt med annan vårdgivare, till exempel läkare.

Skriv ut bifogad affisch och sätt upp den där den syns!

ViSam affisch (pdf)

Inventering av våra mest sjuka

Arbetsgruppen har tagit fram ett exempel på hur man kan inventera av våra mest sjuka äldre.

Här finns inventeringsmodellen: Instruktion för inventering 161215

Dokument kopplat till beslutstöd enligt ViSam-modellen

Hässleholm har utformat en checklista som undersköterskor använder vid förändrat hälsotillstånd hos patienter. Checklistan är utformad enligt SBAR och undersköterskan överlämnar den till sjuksköterskan vid överrapportering. Checklistan finns som ett gott exempel som kommunerna kan anta om de önskar.

Instruktionsfilm beslutsstöd enligt ViSam-modellen

OBS! Vänligen ta hänsyn till att denna film ej är anpassad på lokal nivå. 

Arbetsgrupp

Anna-Lena Fällman, Skånes Kommuner
Vakant, Region Skåne

Senast uppdaterad: