Skånegemensam samverkansgrupp psykiatri

Uppdraget

Uppdraget är i korthet att:

  • Samordning och utveckling på regional nivå avseende personer med psykisk funktionsnedsättning samt barn och unga som har eller riskerar psykisk ohälsa.
  • Revidering av ramöverenskommelsen
  • Rådgivning till parterna vid tvister

Läs mer om arbetsgruppen Skånegemensam samverkansgrupp psykiatri här.

Arbetsgrupp

Emelie Sundén, Skånes Kommuner
Katarina Lindeberg, Region Skåne

Vård och insatsprogram Psykisk hälsa

Vård- och insatsprogrammen (VIP) är en del av Nationellt system för kunskapsstyrning i hälso- och sjukvård. Vård- och insatsprogrammen tas fram av en nationell arbetsgrupp och fastställs av Nationellt programområde för psykisk hälsa.

De nationella vård- och insatsprogrammen för psykisk ohälsa ska tillsammans med insatser för att stödja implementering öka användningen av evidens- och erfarenhetsbaserad kunskap i mötet mellan personal och individ.

Genom att sammanställa och tillgängliggöra olika kunskapsunderlag på en gemensam plats för både specialistpsykiatri, primärvård, socialtjänst och skola ökar förutsättningarna för likvärdiga insatser utifrån en helhetssyn.

Nationella vård- och insatsprogram (vardochinsats.se)

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Emelie Sundén