Skånegemensam samverkansgrupp rehabilitering

Samverkan är lagstyrt för de personer som är i behov av insatser från kommun och region. Inom Skåne finns ett hälso- och sjukvårdsavtal som tillsammans med en utvecklad struktur utgör grunden för organiserad samverkan i Skåne. Samverkansgrupperna arbetar på uppdrag av Central tjänstemannaberedning och är sammansatta av representanter från både de skånska kommunerna och Region Skåne.

Samverkansgruppens syfte är att:

Verka för personcentrerat sammanhållet vårdförlopp:

  • Säkerställa insatser inom område rehabilitering i samband med individens vårdövergångar.
  • Initiera, uppmuntra och utveckla rehabilitering och sjukdomsförebyggande arbete i fysisk och/eller digital form ur patient- och invånarperspektivet.
  • Bidra till att skapa möjligheter att arbeta likvärdigt och sprida goda exempel för att främja och stödja rehabilitering.

Främja förutsättningar att arbeta med förebyggande rehabiliteringsfrågor för tidiga och samordnade insatser för att uppnå fysisk och psykisk hälsa:

  • Öka kunskap om varandras uppdrag, identifiera gemensamma frågor och kompetensbehov.
  • Uppmuntra till och verka för att det personcentrerade och likvärdiga arbetssättet blir en naturlig del för att främja förutsättningar för en god rehabilitering.
  • Fokusera på att öka och sprida kunskap om rehabilitering som en viktig del av omställning till god och nära vård.
  • Tidiga och samordnade insatser behövs för alla patienter oavsett var i vård- eller sjukdomsförloppet personen befinner sig i.

Processledare

Cecilia Aatola, Skånes Kommuner, cecilia.aatola@skaneskommuner.se

Katarina Lindeberg, Region Skåne, Katarina.Lindeberg@skane.se

Senast uppdaterad: