SIP och SVU

Samverkan vid SIP eller utskrivning från slutenvård

Samverkan vid utskrivning (SVU)

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård är en lagstyrd process som syftar till att personer ska få en snabb och trygg utskrivning.

För att detta ska ske behöver berörda vårdaktörer samverka i en planeringsprocess tillsammans med den enskilde. Planeringsprocessen innehåller flera moment som:

  • inskrivningsmeddelande,
  • kartläggning,
  • utskrivningsklar,
  • ställningstagande till SIP,
  • ställningstagande inför utskrivning.

Planeringsprocessen kan resultera i en samordnad individuell planering då en SIP upprättas och denna kan i de flesta fall ske efter utskrivning.

Öppen rättspsykiatrisk vård och öppen psykiatrisk tvångsvård är en vårdform för patienter som inte behöver vårdas i slutenvård men som behöver iaktta särskilda villkor för att vården ska kunna ges i öppenvård. För övergång till öppen rättspsykiatrisk vård och öppen psykiatrisk tvångsvård gäller särskilt regelverk.

Samordnad individuell plan (SIP)

En SIP ska göras när den enskilde har behov av insatser både från socialtjänsten och hälso- och sjukvården och när samordning av insatser kring en enskild individ behövs. En SIP behöver inte föregås av en slutenvårdsepisod utan kan med fördel användas som ett proaktivt verktyg.

Läs mer om SIP och SVU på Vårdgivare Skåne.

Grundutbildning i SIP med inriktning vuxna psykiatri och missbruk/beroende, Lund 2020-03-10

Utbildningen riktar sig till dig som behöver grundläggande kunskap kring aktuell lagstiftning, regionala rutiner och riktlinjer. Utbildningen genomfördes i samverkan mellan Skånes Kommuner, Region Skåne och NSPH Skåne.

Utbildningen är indelad i fyra delar. Respektive del finns att se nedan.

Inledning, SIP ur ett brukarperspektiv: https://vimeo.com/397383516/ee6f167a24
Rutiner och regelverk: https://vimeo.com/397383664/c9dec25ed4
Mötescirklar och mötesrutiner: https://vimeo.com/397383590/b1d9585898
Mina Planer: https://vimeo.com/398197306/1214f77cda

Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Utbildning för huvudkontaktpersoner
Utbildning för huvudkontaktpersoner i rutin, process och anpassningar av Mina Planer i enlighet med lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

Informationsmaterial
Powerpoint – Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård – kortversion
PDF – Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård – kortversion
Fallbeskrivningar nya lagen

Rutiner för samverkan gällande lagen om utskrivning
Överenskommelsen finns på vardgivare.skane.se (öppnas i nytt fönster)

Instruktionsfilm om processen för samverkan vid utskrivning (SVU) (steg 1)
I filmen får du följa patienten Ellens resa från inskrivning i den slutna vården till primärvården och kommunal vård och omsorg. Den tar upp de olika delprocesserna samt funktionaliteten i IT-stödet Mina planer.

Filmen är framtagen i samarbete mellan Region Skåne, Skånes Kommuner och Malmö stad.

Se filmen nedan (tryck på bilden)

Utbildningsfilm om Samordnad Individuell Plan (SIP) (steg 2)

I filmen får du följa patienten Ellens fortsatta resa från utskrivningen från slutenvården till SIP-mötet i hemmet. Filmen tar upp alla olika delmoment inför och under SIP samt funktionaliteten i IT-stödet Mina Planer.

Filmen är framtagen i samarbete mellan Region Skåne, Skånes Kommuner och Malmö Stad.

Se filmen nedan (tryck på bilden)

Tillägg till Rutin och vägledning inför samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Senast uppdaterad: