Nyheter

Återkoppling från informationsmöte om Skånegemensam digitalisering

Arbetsgruppen Skånegemensam digitalisering arbetar aktivt framåt för en överenskommelse för nuvarande och framtida digitala lösningar, på lång och medellång sikt. Den 2 oktober bjöd arbetsgruppen in beslutsfattare till en informationsträff kring ämnet. Nu är frågor och svar från mötet publicerade.

Skånes digitala vårdsystem i fokus på informationsträff

Utveckling av e-hälsostrategi för samverkan inom hs-avtalet och information kring SDV (Skånes digitala vårdsystem) var på agendan när beslutsfattare inom vård och omsorg slöt upp på en gemensam informationsträff.

Publicerad: 3 oktober, 2019Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

Tillägg till Rutin och vägledning inför samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

För att underlätta utskrivningsprocessen med bibehållen patientsäkerhet inför och under jul-, nyårs- och trettonhelgen har Region Skåne och Skånes kommuner via
Kommunförbundet Skåne kommit överens om denna tilläggsrutin. För de patienter som ska lämna sjukhuset under helgperioden förutsätts en god gemensam planering.

Publicerad: 23 september, 2019Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

Samverkan inom hälso- och sjukvård blir Vårdsamverkan Skåne

Den gemensamma webbplatsen för hälso- och sjukvård i samverkan byter namn till Vårdsamverkan Skåne. På webbplatsen samlas information kring avtal och överenskommelser, organisationens struktur och arbetsgrupper samt material som regleras utifrån hälso- och sjukvårdsavtalet. Syftet med webbplatsen är att säkerställa en avsändare för informationen kring hälso- och sjukvård i samverkan i Skåne samt att skapa en tillit och förståelse för samverkansarbetet.

Publicerad: 2 september, 2019Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

Inbjudan till kostnadsfri utbildning inom sårbehandling

Nu erbjuder Region Skåne, Kommunförbundet Skåne och Onemed en kostnadsfri utbildning för alla som arbetar med sårbehandling inom sluten-, öppen- och kommunal hälso- och sjukvård. Föreläsare är Maria Kväll, sjuksköterska med vidareutbildning inom diabetes och sårbehandling.

Publicerad: 20 augusti, 2019Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

Kommunerna och SDV

Skånes Digitala Vårdmiljö (SDV) är Region Skånes framtida samlade informationssystem för alla vårdrelationer och patientdokumentation. Arbetet pågår för fullt och systemet väntas vara i full drift runt 2023. SDV kommer att ersätta både slutenvårdens journalsystem Melior och primärvårdens journalsystem PMO. Med största sannolikhet kommer även SIP-verktyget Minas Planer på sikt att ersättas av funktionalitet i SDV.

Publicerad: 12 juni, 2019Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

Digital SIP – viktigt steg mot ökad patientsäkerhet och delaktighet

Fungerande informationsöverföring genom hela vårdkedjan är nyckeln till både patient-säkerhet och patientens delaktighet. Den uppgradering av Mina Planer som testas under sommaren är ett första viktigt steg mot en digital SIP som alla behöriga vårdgivare har tillgång till. På sikt ska den även kunna delas med patienten via 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Publicerad: 5 juni, 2019Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

Rapport Vård utanför sjukhus ur ett individperspektiv

Mycket vård bedrivs utanför sjukhus, allt ifrån enklare insatser till relativt avancerad sjukvård som kräver teknisk utrustning och anpassning av boendemiljön som vårdmiljö. Trots det är forskningen på området relativt begränsad och den forskning som finns består ofta av små studier vars resultat inte är generaliserbara. Uppdraget för denna utredning var att belysa hinder och möjligheter ur ett individperspektiv samt att visa på alternativ för hur hindren kan undanröjas och vilka åtgärder det skulle kräva.