Avtal om ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne, Hälso- och sjukvårdsavtalet

Hälso- och sjukvårdsavtalet reglerar ansvarsfördelning och samverkansformer inom hälso- och sjukvårdsområdet mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne:

Avtal om ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne (pdf)

Avtalets olika delar

Hälso- och sjukvårdsavtalet består av en inledning med avtalstid, övergripande mål och syfte med avtalet samt en beskrivning av uppföljning och utvärdering.

Därefter följer en grundöverenskommelse (Del A) som i stort sett är densamma som reglerar parternas grundläggande ansvarsområden. Utöver den finns en utvecklingsplan (Del B) som beskriver fyra utvecklingsområden som parterna successivt tillsammans ska arbeta med under avtalsperioden.

Som en del av avtalet finns också organisering av regional samverkan/samarbete mellan Region Skåne och Skånes kommuner avseende hälso- och sjukvårdsavtalet (Del C).

Bilagor till grundöverenskommelse

 1. Ramavtal om läkarmedverkan i den kommunala hälso- och sjukvården (pdf)
 2. Överenskommelse mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne län om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (pdf)
 3. Överenskommelse om Habilitering i Skåne (pdf)
 4. Tillämpningen i Region Skåne och kommunerna i Skåne av Socialstyrelsens föreskrift om samordning av insatser för habilitering och rehabilitering (pdf)
  Upphävande av bilaga Tillämpningen i Skåne om samordning av insatser för habilitering och rehabilitering
 5. Ramöverenskommelse psykiatri, missbruk och placerade barn
 6. Hjälpmedelsguiden Skåne (hjalpmedelsguiden.skane.se)
 7. Överenskommelse om palliativ vård i Skåne (pdf)
  Överenskommelse om palliativ vård i Skåne (borttagen med 1 års prövotid fr o m 20230601)
 8. Riktlinjer för uppsökande tandvård i Region Skåne (pdf)
 9. Kostnadsansvar avseende förbruknings- och sjukvårdsartiklar samt vissa tekniska och medicinska behandlingshjälpmedel (pdf)

Här hittar du gemensamma styr- och stöddokument för kommunerna i Skåne och Region Skåne inom område hälso- och sjukvård.

Information om hälso- och sjukvårdsavtalet och andra överenskommelser mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne finns i menyn till höger (längst ner vid mobilversion).

Bakgrund till hälso- och sjukvårdsavtalet

Avtalets uppbyggnad

Hälso- och sjukvårdsavtalet består av en inledning med avtalstid, övergripande mål och syfte med avtalet samt en beskrivning av uppföljning och utvärdering. Därefter följer en Grundöverenskommelse (kallad Del A) som i stort sett är densamma som reglerar parternas grundläggande ansvarsområden. Utöver den finns en Utvecklingsplan (kallad Del B) som beskriver fyra utvecklingsområden som parterna successivt tillsammans ska arbeta med under avtalsperioden.Som en del av avtalet finns också Organisering av regional samverkan/samarbete mellan Region Skåne och Skånes kommuner avseende hälso- och sjukvårdsavtalet (kallad Del C).

Bakgrund

Arbetet med ett nytt hälso- och sjukvårdsavtal påbörjades våren 2013. En politisk styrgrupp med representanter från Region Skåne och Skånes kommuner ledde arbetet med stöd av en gemensam tjänstemannagrupp med representation från båda parter.

Redan inledningsvis framförde de politiska ledningar och professionens företrädare hos huvudmännen samt brukarorganisationer i Skåne att det fanns stora brister i samverkan och därmed ett betydande utvecklingsbehov, speciellt när det gällde de personer som är mest sjuka i hemsjukvården.

Avtal tog därför sin utgångspunkt i att försöka åtgärda dessa brister och skapa ett samarbete där den enskilde inte märker av övergången från en huvudman till en annan.

Det finns stora vinster både för den enskilde men även resursmässigt för parterna om insatserna för dessa personer organiseras genom gemensamma mobila vårdteam med nära samarbete mellan Region Skånes hälso- och sjukvård och kommunernas hemsjukvård.

Ett första förslag till avtal presenterades för kommunerna i maj 2015. Den 15 juni 2015 hölls en remisskonferens, under ledning av den politiska styrgruppen, där samtliga kommuner deltog. Därefter har alla kommuner inkommit med skriftliga yttranden gällande avtalsförslaget. Med dessa som utgångspunkt har avtalet reviderats och en kompletterande ekonomisk analys har tagits fram och presenterades för kommunerna den 27 januari 2016.

Några områden som särskilt lyfts fram och som tagits hänsyn till i revideringen är frågan om uppföljning, utvärdering och tvister, möjlighet till uppsägning, juridiska aspekter samt ekonomi. Ytterligare ett antal andra områden har beskrivits som centrala och dessa har tagits med i den utvärderingsplan som beskrivs i avtalet.

I slutet av juni 2016 skickade Region Skåne ut två undertecknade exemplar av hälso- och sjukvårdsavtalet till varje kommun. Samtliga kommuner tog beslut att anta hälso- och sjukvårdsavtalet och skickade in ett undertecknat avtal till Region Skåne.

Övriga regionala överenskommelser

Övriga regionala överenskommelser

Inom ramen för samverkan mellan skånes kommuner och Region Skåne finns även övriga regionala överenskommelser.
Länk till övriga regionala överenskommelser: Övriga regionala överenskommelser

 • Asylsökande/papperslösa med behov av hemsjukvård
 • Utredning vid misstanke om dyslexi
 • Tillgång till vårdhygieniska experttjänster i kommunal vård och omsorg i Skåne
 • Överenskommelse mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne län om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
 • Personer med psykisk funktionsnedsättning samt barn och ungdom som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa
 • Vägledningar
 • Missbruk och beroende
 • Samverkan angående patienttransport från Psykiatri Skånes vårdenheter till SIS-institution efter beslut enligt Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)
 • Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2016-2018
 • Läkarmedverkan för rådgivning, stöd och fortbildning

Överenskommelse mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne län om samverkan vid utskrivning från sluten vård

Överenskommelsen har sin grund i Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård som gäller fr.o.m. 2018-01-01 då lagen (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård upphävs.

I 4 kap. 4§ anges att landsting och kommun i samråd ska utarbeta gemensamma riktlinjer till vårdgivare och till dem som bedriver socialtjänst avseende samverkan enligt lagen. I Skåne har gemensam processbeskrivning tagits fram och, med utgångspunkt från denna, har en Rutin och vägledning för samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvårdframarbetats.

I 4 kap. 5§ anges att landsting och kommun får träffa överenskommelse om att kommunens betalningsansvar ska inträda vid annan tidpunkt än det som anges i 5 kap. 4§ eller med annat belopp än det som bestäms enligt 5 kap. 6§.

Lagen anger tydligt syfte och respektive parters ansvar, vilket ingående parter i denna överenskommelse enhetligt ansluter sig till. Länk till Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård hittar du här.

Överenskommelse mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne län om samverkan vid utskrivning från sluten vård, 2018-09-19

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Magnus Nurmi