Ansvarsfördelning vid besök i öppen vård samt slutenvårdsvistelse

Uppdragsbeskrivning

Framtagande av vägledning avseende ansvarsfördelning vid patients besök i öppen vård respektive under slutenvårdvistelse.

All hälso- och sjukvård ska vara tillgänglig för alla med behov utan avgränsning vad gäller sjukdom, ålder, kön, etnisk tillhörighet, socioekonomi eller patientgrupp. Det innebär att personer med funktionsvariationer/funktionsnedsättning ska ha samma rätt till hälso- och sjukvård som alla andra.

Uppdraget är att ta fram en vägledning vars syfte är att säkerställa rättssäkerhet och likabehandling när det gäller huvudmännens ansvar för stöd till patient med kommunala insatser i samband med besök på öppenvårdsmottagning, akut eller planerat, eller vårdas i slutenvård. Vägledningen ska beskriva när kommunens uppdrag avslutas och regionens tar vid och vice versa.

Uppdraget innefattar följande delmoment:

a) Framtagande av vägledning avseende ansvarsfördelning mellan Region Skånes respektive de skånska kommunernas för patient med behov av stöd vid öppenvårdsbesök.

b) Framtagande av vägledning avseende ansvarsfördelning mellan Region Skånes respektive de skånska kommunernas för patient med behov av stöd när patienten är inskriven i sluten hälso- och sjukvård.

Vägledning enligt punkt a och b avser reglering enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) respektive Socialtjänstlag (SoL) samt andra lagar, författningar, domar, mm som styr förhållandena.

Uppdragsgivare

Central tjänstemannaberedning.

Kontaktpersoner för arbetsgruppen

Annsofie Svensson, Hälso- och sjukvårdsstrateg Koncernkontoret (sammankallande)
Anna-Lena Fällman, Hälso- och sjukvårdsstrateg Skånes Kommuner

Tidslinje

Arbetet påbörjas i april 2022. Slutredovisning till Central tjänstemannaberedningen vid deras sista möte 2022.

Ladda ner uppdragsbeskrivningen här:
Uppdragsbeskrivning avseende ansvarsfördelning ledsagning SoL samt LSS 2022-04-28

Senast uppdaterad: