Webbutbildningar

Här finns webbutbildningar inom ramen för hälso- och sjukvård i samverkan. Nedan ser du en direktlänk till Vårdgivare Skånes ”Utbildningskalender”. https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/utbildningar/

Demens

Demenskunskap
Utbildningen innehåller kunskap om de 4 vanligaste demenssjukdomarna. Om konfusion samt beteendemässiga och psykiska symtom vid demens och belyser framgångsrika förhållningssätt som kan underlätta vården av patienter som lider av demenssjukdom. Utbildningen innehåller bl.a. fem patientfall som med fördel kan användas som diskussionsunderlag.

Till utbildningen

Fall

Läkemedel som ökar risken för fall
Utbildningen belyser läkemedel som kan öka risken för fallolyckor. Målet är att färre äldre personer ska råka ut för fallolyckor. Fallolyckor är den vanligaste orsaken till skador hos äldre och kan få allvarliga följder. Läkemedel är en viktig faktor som kan påverka risken att falla.

Till utbildningen

Att förebygga trycksår, undernäring och fall i slutenvården
Genom att identifiera alla patienter med risk för trycksår,undernäring och fall och därefter sätta in förebyggande åtgärder,kan vi minska vårdskador på sjukhuset vilket besparar våra patienter lidande.

Till utbildningen

Ett fall för teamet
Ett fall för teamet är en webbutbildning om att förebygga fallolyckor. Den riktar sig till dig som jobbar inom hälso- och sjukvård och social omsorg.

Till utbildningen

Läkemedel

Läkemedelsbehandling av äldre
Läkemedelsbehandling av äldre är en webbutbildning som riktar sig till dig som är läkare som ännu inte påbörjat ST. Syftet är att stärka kompetensen om läkemedelsbehandling av äldre patienter.

Till utbildningen

Potentiellt olämpliga läkemedel till äldre
Målet är att äldre patienter ska ha en bra läkemedelsbehandling. Utbildningen tar upp följande läkemedelsgrupper och läkemedel: långverkande bensodiazepiner, läkemedel med betydande antikolinerga effekter, tramadol och Propavan.

Till utbildningen

Antibiotikasmart
Denna webbutbildning ger dig kunskap om när det är bra att använda antibiotika och när det inte fungerar. Utbildningen är framtagen av Strama Stockholm och SKL, Sveriges Kommuner och Landsting.

Till utbildningen 

Läkemedel som ökar risken för fall
Utbildningen belyser läkemedel som kan öka risken för fallolyckor. Målet är att färre äldre personer ska råka ut för fallolyckor. Fallolyckor är den vanligaste orsaken till skador hos äldre och kan få allvarliga följder. Läkemedel är en viktig faktor som kan påverka risken att falla.

Till utbildningen 

Nutrition

Att förebygga trycksår, undernäring och fall i slutenvården
Genom att identifiera alla patienter med risk för trycksår,undernäring och fall och därefter sätta in förebyggande åtgärder,kan vi minska vårdskador på sjukhuset vilket besparar våra patienter lidande.

Till utbildningen

Palliativ vård

Webbutbildning i Palliativ vård framtagen av Palliativt Utvecklingscentrum
Vi erbjuder en grundläggande utbildning i palliativ vård för dig som i ditt arbete möter patienter i palliativt sjukdomsskede och deras närstående. Utbildningen riktar sig till dig som arbetar inom kommunal vård, primärvård, sjukhusvård och specialiserad palliativ vård.

OBS! Utbildningen är kostnadsfri men kräver att du skapar ett konto

Till utbildningen 

Sår

Att förebygga trycksår, undernäring och fall i slutenvården
Genom att identifiera alla patienter med risk för trycksår,undernäring och fall och därefter sätta in förebyggande åtgärder,kan vi minska vårdskador på sjukhuset vilket besparar våra patienter lidande.

Till utbildningen 

SIP

Webbutbildning SIP framtagen av Västra Götaland via Samverkanstorget
Är du chef inom socialtjänst eller vård och omsorg i din kommun? Arbetar du som chef i hälso- och sjukvården? Då är webbutbildningen SIP något för dig och din personal.

Till utbildningen 

Utbildningspaket samordnad individuell plan för vuxna framtagen av SKL
Ett förslag till grundutbildning för personal med liten eller ingen förkunskap om samordnad individuell plan, SIP. Detta utbildningspaket fokuserar sig på vuxna med psykisk funktionsnedsättning. Här ges en överblick och checklista av grundutbildningens innehåll och vad du behöver tänka på före och under genomförandet av utbildningen. Grundutbildningens material och upplägg är ett förslag som du kan revidera vid behov utifrån de förutsättningar som är hos era verksamheter.

Till utbildningen

Demenscentrum: Samordna med SIP

Samordna med SIP vänder sig till alla som i sitt arbete möter personer med demenssjukdom. Utbildningen har tagits fram av Svenskt Demenscentrum i dialog med Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Socialstyrelsen. Den är ett komplement till Svenskt Demenscentrums ABC-utbildningar och SKL:s utbildningsmaterial SIP och äldre.

Till utbildningen

Vårdhygien

Att förebygga vårdrelaterad urinvägsinfektion
Vårdrelaterad urinvägsinfektion (VUVI) kan i värsta fall medföra livshotande tillstånd. Att förebygga VUVI är viktigt för patientens säkerhet men även för att undvika onödig antibiotikabehandling.

Till utbildningen 

Basala hygienrutiner och vårdhygien
Med god kunskap och följsamhet till basala hygienrutiner hos hälso- och sjukvårdspersonal och chefer kan vårdrelaterade infektioner bättre förebyggas och risken för smittspridning i vården minskas.

Till utbildningen

Senast uppdaterad: