Webbutbildningar

Här finns webbutbildningar inom ramen för hälso- och sjukvård i samverkan.
Direktlänk till Vårdgivare Skånes ”Utbildningskalender” – https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/utbildningar/

Demens

Demenssjukdom och kognitiv svikt på sjukhus
Till utbildningen

Svenskt Demenscentrum, 15 webbutbildningar inom demensområdet
Till utbildningar

Fall

Läkemedel som ökar risken för fall
Utbildningen belyser läkemedel som kan öka risken för fallolyckor. Målet är att färre äldre personer ska råka ut för fallolyckor. Fallolyckor är den vanligaste orsaken till skador hos äldre och kan få allvarliga följder. Läkemedel är en viktig faktor som kan påverka risken att falla.

Till utbildningen

Att förebygga trycksår, undernäring och fall i slutenvården
Genom att identifiera alla patienter med risk för trycksår,undernäring och fall och därefter sätta in förebyggande åtgärder,kan vi minska vårdskador på sjukhuset vilket besparar våra patienter lidande.

Till utbildningen

Ett fall för teamet
Ett fall för teamet är en webbutbildning om att förebygga fallolyckor. Den riktar sig till dig som jobbar inom hälso- och sjukvård och social omsorg.

Till utbildningen

Läkemedel

Potentiellt olämpliga läkemedel till äldre
Målet är att äldre patienter ska ha en bra läkemedelsbehandling. Utbildningen tar upp följande läkemedelsgrupper och läkemedel: långverkande bensodiazepiner, läkemedel med betydande antikolinerga effekter, tramadol och Propavan.

Till utbildningen

Läkemedel som ökar risken för fall
Utbildningen belyser läkemedel som kan öka risken för fallolyckor. Målet är att färre äldre personer ska råka ut för fallolyckor. Fallolyckor är den vanligaste orsaken till skador hos äldre och kan få allvarliga följder. Läkemedel är en viktig faktor som kan påverka risken att falla.

Till utbildningen 

Nutrition

Att förebygga trycksår, undernäring och fall i slutenvården
Genom att identifiera alla patienter med risk för trycksår,undernäring och fall och därefter sätta in förebyggande åtgärder,kan vi minska vårdskador på sjukhuset vilket besparar våra patienter lidande.

Till utbildningen

Palliativ vård

Lindring bortom boten
Till utbildning

SIP

Demenscentrum: Samordna med SIP
Samordna med SIP vänder sig till alla som i sitt arbete möter personer med demenssjukdom. Utbildningen har tagits fram av Svenskt Demenscentrum i dialog med Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Socialstyrelsen. Den är ett komplement till Svenskt Demenscentrums ABC-utbildningar och SKL:s utbildningsmaterial SIP och äldre.
Till utbildningen

SIP för vuxna i arbetsför ålder
Till utbildning

SIP för barn
Till utbildning

Suicidprevention

SPiSS – Suicidprevention i Svensk sjukvård
En webbaserad utbildning som ger ökad kunskap för att minska antal självmord och självmordsförsök.

Till utbildningen

SVU

Grundutbildning SVU

Läs mer

Sår

Att förebygga trycksår, undernäring och fall i slutenvården
Genom att identifiera alla patienter med risk för trycksår,undernäring och fall och därefter sätta in förebyggande åtgärder,kan vi minska vårdskador på sjukhuset vilket besparar våra patienter lidande.

Till utbildningen 

Vårdhygien

Att förebygga vårdrelaterad urinvägsinfektion
Vårdrelaterad urinvägsinfektion (VUVI) kan i värsta fall medföra livshotande tillstånd. Att förebygga VUVI är viktigt för patientens säkerhet men även för att undvika onödig antibiotikabehandling.

Till utbildningen 

Basala hygienrutiner och vårdhygien
Med god kunskap och följsamhet till basala hygienrutiner hos hälso- och sjukvårdspersonal och chefer kan vårdrelaterade infektioner bättre förebyggas och risken för smittspridning i vården minskas.

Till utbildningen

Senast uppdaterad: