Sammanfattning från Centrala Tjänstemannaberedningen 2 november

Påbörjat arbete med att se över ramavtal om läkarstöd till kommunal hemsjukvård, uppdatering vägledning kring säsongsinfluensavaccination och enkät om patientperspektivet i teambaserad vårdform. Det och mer i sammanfattningen från Centrala Tjänstemannaberedningen.

Nedan information är en sammanfattning från Centrala Tjänstemannaberedningens sammanträde 2 november 2020.  

Utveckling av mobilt läkarstöd 

Region Skånes arbete med framtidens hälsosystem genom den operativa styrgruppen arbetar med frågor som tangerar de områden som också lyfts upp i läkarstödsutredningen. Frågor som berör samverkan mellan Region Skåne och de skånska kommunerna ska hanteras i den gemensamma samverkansstrukturen för Vårdsamverkan Skåne. 

Förslagen i rapporten bygger på att koordineringsansvaret även fortsatt utgår från primärvårdsnivån. Det finns behov av att kontinuerligt föra dialog i Vårdsamverkan Skåne om vad som ingår i begreppet primärvårdsnivå då det finns en oro från kommunalt håll om att alla inte ska vara överens om ansvarsfördelningen.  

Rapporten kommer att presenteras på Centralt Samverkansorgan.  

Ramavtal om läkarstöd till kommunal hemsjukvård  

Det framkom ett förslag om att tillsätta en gemensam arbetsgrupp för att påbörja arbete med handlingsplanens punkt 12. som avser ramavtal om läkarstöd i kommunal hemsjukvård. Centrala Tjänstemannaberedningen beslutade att Region Skåne och kommunerna i Skåne utser varsin person för att påbörja arbetet med att se över ramavtalet.  

Uppdaterad vägledning säsongsinfluensavaccination 

En uppdaterad vägledning kring säsongsinfluensavaccination har publicerats. Den har förtydligats med anledning av kommunernas självbestämmande kring vaccination då det redan finns lokala överenskommelser på olika håll.  

Dokumentet är en vägledning kring hur ett lokalt samarbete mellan primärvård och kommun kan organiseras avseende hantering av säsongsinfluensavaccination till riskgrupper i hemmiljö under influensasäsong 2020 – 2021. Vägledningen är inte tvingande. 

Patientperspektivet i teambaserad vårdform 

I två kommuner har patienter inskrivna i det mobila vårdteamet fått svara på frågor via en enkät om hur de upplever insatserna som ges inom vårdformen. 80 personer har besvarat enkäten och sammantaget visar resultatet att de är nöjda med vårdformen. Tillgänglighet och kontinuitet är dock fortsatta förbättringsområden inom vårdformen. Däremot finns viss komplexitet med enkäten, bland annat att begrepp måste definieras och att de två kommunerna som deltog är de som kommit längst i utvecklingen av mobilt vårdteam.  

Rapporten kommer att presenteras på Centralt Samverkansorgan den 11 december.  

Minnesanteckningar från mötet finns att läsa här: https://vårdsamverkanskåne.se/sa-ar-vi-organiserade/tjanstemannaberedning/minnesanteckningar/ 

Publicerad:

Sidansvarig

Hanna Nordehammar

Skriv en kommentar