Pågående arbete

Kostnadsfördelning mellan Region Skåne och Skånes kommuner avseende nutritionsprodukter samt förbrukningsmaterial och tillbehör till enteral nutrition.

Nuvarande modell (”krysslistan”) gällande kostnadsfördelning för enterala och/eller orala nutritionsprodukter mellan Region Skåne och Skånes kommuner är svårtolkad. Produkterna beställs i flera olika flöden vilket försvårar hanteringen för både patient och vårdgivare. Arbetsgruppen har fått i uppdrag att granska befintlig lista samt befintliga beställningsflöden och föreslå justeringar.

Rutinbeskrivning för överrapportering av nutritionsbehandling

Förslag på rutinbeskrivning för hur kost- och nutritionsbehandling ska överrapporteras på ett patientsäkert och effektivt sätt från öppenvård till kommunal vård och omsorg ska tas fram.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Hanna Nordehammar