Pågående arbete

Kostnadsfördelning för näringsprodukter/speciallivsmedel samt förbrukningsmaterial och tillbehör till enteral nutrition mellan Region Skåne och Skånes kommuner.

Nuvarande modell (”krysslistan”) gällande kostnadsfördelning för enterala och/eller orala nutritionsprodukter mellan Region Skåne och Skånes kommuner är svårtolkad. Produkterna beställs i flera olika flöden vilket försvårar hanteringen för både patient och vårdgivare. Arbetsgruppen har fått i uppdrag att granska befintlig lista samt befintliga beställningsflöden och föreslå justeringar.

Riktlinje för konsultation och överrapportering från kommunal till regional hälso- och sjukvård

Syfte med riktlinjen är att:

  • Nutritionsproblem som identifieras i den kommunala hälso- och sjukvården ska handläggas och åtgärdas av huvudmannen på ett patientsäkert, Skånegemensamt och effektivt sätt
  • Beskriva remissrutiner vid behov av att konsultera regional hälso- och sjukvård
  • Tydliggöra vilka uppgifter som ska ingå i överrapportering till dietist om denna resurs behöver kopplas in.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Anna-Lena Fällman