Nutritionsvård

Uppdraget

Rätt mat och näring är en viktig patientsäkerhetsfråga. Sjukdoms- och åldersrelaterad undernäring förekommer inte minst bland äldre med multipla sjukdomar. Det finns starka samband mellan sjukdomsrelaterad undernäring och ökad sjuklighet, nedsatt funktion och livskvalitet, förlängda vårdtider och dödlighet. Ett gott näringstillstånd är nödvändigt för att förebygga sjukdom, återvinna hälsa och för att medicinsk behandling ska ha bästa möjliga effekt. I enlighet med Socialstyrelsens föreskrift (SOSFS 2014:10) ska det inom hälso- och sjukvård, socialtjänst samt LSS (lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) finnas rutiner för att förebygga och behandla undernäring.

För att åstadkomma god, säker och jämlik nutritionsvård samt ett effektivt resursutnyttjande oavsett vårdgivare, huvudman och boendeform krävs strukturerad och samordnad nutritionsvård med tydlig ansvarsfördelning.

Arbetsgrupp ”Nutritionsvård” består av representanter från Region Skåne och Skånes kommuner. Gruppens uppdrag är att identifiera och beskriva Skånegemensamma utmaningar inom nutritionsområdet och lyfta in dem till centrala tjänstemannaberedningen för beslut om åtgärd. Inventering avseende oklarheter och problem inom nutritionsområdet har genomförts. Ladda ner PDF-fil här: Inventering av Skånegemensamma oklarheter och problem utifrån nutritionsområdet

I uppdraget ingår också att samverka med övriga arbetsgrupper i frågor som tangerar nutritionsvårdsområdet.

Arbetsgrupp

Jeanette Sjölander (sammankallande), Region Skåne Avdelning för hälso- och sjukvårdsstyrning
Maria Wiberg, Region Skåne, primärvården
Therese Denker, Östra Göinge kommun
Anna-Lena Fällman, Skånes Kommuner

 

Senast uppdaterad: