Beslutsstöd för medarbetare inom hälso- och sjukvården i Region Skåne och Skånes kommuner

Uppdraget

Uppdraget syftar till att identifiera de mest sjuka patienterna utifrån gemensamma bedömningskriterier och som sedan med stöd av ett beslutsstöd ska kunna erbjudas rätt vårdnivå med syfte att öka kvaliteten och tryggheten i vården. Att omhändertagandet av äldre i akut skede, i ordinärt eller särskilt boende, förbättras genom effektivare bedömning för snabbt beslut om rätt insats och fortsatt vårdnivå. Att skapa en fastställd struktur för hur kommunikation och informationsöverföring ska gå till i syfte att minska riskerna för att viktig information glöms bort eller missuppfattas. Hitta system som är pragmatiskt, användarvänligt och snabbt genomförbart men som också kan utvecklas över tid samt att modern teknik används för samtliga beslutsstöd. 

 

Arbetsgrupp

Pia Nilsson, Malmö Stad

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Carina Lindkvist