Rapport från förstudie om kommungemensamma integrationslösningar

Förstudien grundar sig i att det kommunalt ses ett ökat verksamhetsbehov för digitala informationsflöden samt att Region Skåne implementerar sin nya vårdinformationsmiljö SDV vilket innebär att vissa nuvarande digitala informationsflöden mellan Region Skåne och de skånska kommunerna upphör att fungera.

Förstudien har som syfte att undersöka möjliga vägar framåt kring hur information ska utbytas mellan Region Skåne och kommunerna men också mellan kommunerna. Representanter från olika verksamheter från kommunerna har varit med att analysera och kartlägga behovet av olika informationsflöden.

I förstudien har också deltagare med teknisk kompetens deltagit i syfte analysera möjliga tekniska vägar framåt. De tekniska vägarna har identifierats till nationella satsningarna som redan görs inom området vilket beskrivs i avsnittet Bakgrund.

Nationell Patient Översikt samt Säker Digital Kommunikation ses i förstudien som två samverkande möjliga lösningar framåt för kommunerna att lösa ut verksamhetsbehovet. Det finns också en regional samverkansplattform för SVU och SIP där stora delar av kommunernas vård och omsorgsverksamheter idag är implementerade men där elevhälsans medicinska insatser samt individ och familjeomsorgen inte är lika väl implementerade.

Förstudien har identifierat olika tekniska lösningar men också förutsättningar som behöver diskuteras på nationell, regional samt kommunal nivå för att ett sömlöst informationsflöde ska uppfyllas.

Det har också identifierats möjligheter till samverkan för kommunerna vid en implementation av både NPÖ samt SDK.

Ladda ner rapporten här: Kommungemensamma integrationslösningar för de skånska kommunerna

Publicerad:

Sidansvarig

Magnus Nurmi

Skriv en kommentar