Sammanfattning av Centrala Tjänstemannaberedningen 4 december

Nuläget kring covid-19, förlängningen av del B i HS-avtalet, förslag med anledning av Handlingsplan för Utveckling av mobilt läkarstöd och utbrottshantering under jul och nyår. Det och mer i sammanfattningen från Centrala Tjänstemannaberedningen.

Nuläget kring covid-19

Under de senaste veckorna har patienter med covid-19 ökat till antal som överstiger vårens siffror. Det innebär ett ansträngt läge och omställningar har behövt göras. Diskussioner om besöksförbud pågår och besöksrestriktioner finns utifrån lokala behov. En god samverkan mellan kommuner, primärvård och sjukhus är centralt för att klara situationen. Det pågår mycket arbete med smittspårning och man ser även en markant ökad sjukfrånvaro.

Förlängning av del B av HS-avtalet

Den delregionala kartläggningen avseende hur långt man kommit avseende utvecklingsavtalet utgör en viktig del för en uppdatering av utvecklingsdelen i HS avtalet. Den nationella överenskommelsen om God och Nära vård ligger väl i linje med vårt pågående arbete med utvecklingsavtalet.

Sammantaget finns det många delar i vårt gemensamma arbete som bör sättas samman i en uppdaterad utvecklingsdel vilket kräver mer tid. Förslaget är att en ny utvecklingsplan träder i kraft i september 2021. Centralt Samverkansorgan fick informationen den 11 december.

Förslag med anledning av Handlingsplanen för Utveckling av mobilt läkarstöd inom ramen för Hälso- och sjukvårdsavtalet

För kommunerna är det angeläget att få en bild av vad det mobila sjukhusanslutna läkarstödsteamet kommer att innebära för kommunerna.

Rapporten presenterades på mötet i Centralt Samverkansorgan den 11 december.

Behandlingsbegränsningar i SIP

Förvaltningsgruppen av regelverk för SIP/SVU har diskuterat frågan om behandlingsbegränsningarnas vara eller icke vara i SIP utan att kunna enas.

Frågeställningen har därför lyfts till Central tjänstemannaberedning som tog beslut om att en behandlingsbegränsning ska betraktas som en ordination, det vill säga en sakkunnig instruktion om att en viss behandling eller åtgärd ska eller inte ska utfördas.

SIP ska inte användas som ordinationsunderlag. I SIP kan det dock finnas information om att det i journalen/NPÖ finns behandlingsbegränsningar. I sådana fall kan en hänvisning till journal/NPÖ göras i SIP. Inga konkreta beslut om behandlingsbegränsningar ska finnas i SIP.

Utbrottshantering under jul och nyår

Smittspårningen är central för att arbetet i kommunerna ska fungera och således önskar man att smittspårningen fortsätter under jul- och nyårshelgen.

I den befintliga jul- och nyårsöverenskommelsen gällande SVU finns avsatta dagar och tider för gemensam planering. mellan Region Skåne och Skånes kommuner. Dessa dagar är juldagen den 25/12, söndagen den 27/12, nyårsdagen den 1/1 och söndagen den 3/1.

Centrala tjänstemannaberedningen bedömer att dessa dagar också skulle kunna vara de dagar då vårdcentralerna är behjälpliga med smittspårning bland kommunal hälso- och sjukvårdspersonal samt socialtjänstpersonal.

Ett avstämningsmöte ska ske mellan primärvården och smittskydd kommande vecka. Därefter behöver dialog föras med om lämplig lösning.

Ladda ner och läs minnesanteckningarna från mötet här. 

Publicerad:

Skriv en kommentar