Nyheter från Vårdsamverkan Skåne

Tidiga beslut om besöksförbud och bra stöd från Smittskydd Skåne och Vårdhygien har varit gemensamma framgångsfaktorer under Covid-19. Under hösten utökas samarbetet kring Nära vård inom Vårdsamverkan Skåne. Hälso- och sjukvårdsavtalet utvecklas och kort information om Region Skånes Framtidskontor. Det och mer i sammanfattning från Centrala Tjänstemannaberedningen.

Nedan information är en sammanfattning från Centrala Tjänstemannaberedningens sammanträde 11 september 2020.

Samarbete helt avgörande under Covid-19

De sex delregionala beredningarna är överens om att tidiga beslut om besöksförbud och ett bra stöd från Smittskydd Skåne och Vårdhygien har varit gemensamma framgångsfaktorer under Covid-19. Befintliga arbetssätt och riktlinjer har använts för att anpassas efter lokala förutsättningar. Den initiala bristen på material löstes i samverkan. Vidare nämns förmågan att ta snabba beslut, täta samverkansmöten, effektiva klustermöten och prestigelöshet som viktiga delar för en bra samverkan.

Grunden av och arbetet med Hälso- och sjukvårdsavtalet har varit en bidragande faktor för ett framgångsrikt samarbete under pandemin.

Nära vård, nuläge och arbete framåt

Den 23 oktober arrangeras en workshop för att fortsätta samverkan och utvecklingen av Skånes arbete med Nära vård. Under mötet kommer bland annat en dragning kring vad som är på gång nationellt att hållas, det kommer att diskuteras om gemensamma målbilder och aktiviteter i Skåne samt hur arbetet framåt ska fortgå. Vid workshoppen kommer varje delregionalt samverkansorgan att ha sex representanter.

Region Skånes framtidskontor

Region Skåne har tillskapat en struktur med ett nytt Framtidskontor. Framtidskontoret kommer att bland annat att arbeta med God och Nära vård.

Sammanfattning av genomförda utvärderingar och utvecklingen av Hälso- och sjukvårdsavtalet

Parallellt med arbetet med Hälso- och sjukvårdsavtalet pågår det utvärderingar av avtalets olika delar. Bland annat har en utvärdering handlingsplan läkarstödet gjorts som kommer att vara klar i slutet av oktober. En utvärdering av patientperspektivet har genomförts och en fortsättning med fokus på anhörigas upplevelse av den teambaserade vårdvårdformen kommer att genomföras under hösten.

Arbetet kring förlängningen av utvecklingsdelen av Hälso- och sjukvårdsavtalet fortsätter. Det är tydligt att de olika delregionala samverkansorganen har kommit olika långt i arbetet och en delregional inventering kommer att genomföras.

Primärvårdens Skånes omorganisation

Primärvården har ändrat sin organisation och är nu indelad i fem områden:

  • Palliativ vård och ASIH
  • Mellersta Skåne
  • Nordvästra Skåne
  • Sydvästra Skåne
  • Östra Skåne

Minnesanteckningarna från mötet finns här: Minnesanteckningar Centrala Tjänstemannaberedningen

Publicerad:

Sidansvarig

Emelie Sundén

Skriv en kommentar