Temakonferens Centralt samverkansorgan och Delregionala samverkansorgan

Politiker och tjänstepersoner samlades på Sankt Gertrud i Malmö för att mötas kring samverkansfrågor som gäller den skånska hälso- och sjukvården.
- Vi samlas här idag för att tillsammans göra vården i Skåne lite bättre, säger Stina Larsson.

Anna Mannfalk, ordförande i Centralt Samverkansorgan och 1:e vice ordförande i Region Skånes hälso- och sjukvårdsnämnd och Stina Larsson, vice ordförande i Centralt Samverkansorgan samt ordförande i Kommunförbundet Skånes beredning för hälsa och social välfärd, inleder dagen. En samlad temakonferens för Centralt samverkansorgan och de delregionala samverkansorganen är en ny mötesform där samtliga parter får möjlighet att träffas och diskutera angelägna frågor gemensamt.

– Samverkan är enkelt att prata om men svårt att genomföra. Teoretiskt sett är varje organisation i sig inte effektiva inom alla sina områden, men när flera organisation tar hand så kan vi effektivisera tillsammans, säger Stina Larsson.

Dag Norén fick i uppdrag att moderera dagen. Västra Götalands Regionen besökte konferensen för att tala om deras sätt att arbeta med Mobila vårdteam. Karin Fröjdh från Västra Götalands Regionen, berättade om deras arbetssätt med mobilt närsjukvårdsteam (NSVT) i regionen.


Foto: Kommunförbundet Skåne

Deltagarna fick även en presentation om Hälsostaden Ängelholm och projektet ”Besöksvän”, som är ett koncept för samverkan mellan kommun, primärvård och sjukhusbunden vård i Ängelholms kommun. Konferensen avslutades med dialog mellan deltagarna utifrån dagens tema.

Publicerad:

Skriv en kommentar