Digital SIP – viktigt steg mot ökad patientsäkerhet och delaktighet

Fungerande informationsöverföring genom hela vårdkedjan är nyckeln till både patient-säkerhet och patientens delaktighet. Den uppgradering av Mina Planer som testas under sommaren är ett första viktigt steg mot en digital SIP som alla behöriga vårdgivare har tillgång till. På sikt ska den även kunna delas med patienten via 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Mina Planer är Region Skånes och de skånska kommunernas gemensamma verktyg för Samordnad Plan vid Utskrivning (SPU) och Samordnad Individuell Plan (SIP). Med hjälp av Mina Planer kan slutenvård, öppenvård, primärvård och kommun tillsammans planera och säkra insatser för patienten. Senhöstens uppgradering innebär både bättre prestanda och bättre användarvänlighet. Ny behörighetsstyrning innebär att tjänsten blir tillgänglig för fler aktörer och uppgraderingen omfattar även tydligare layout, ökat användarstöd samt utskriftsvänligt format.

Ju fler vårdgivare som är inblandade i vården av en patient, desto större behov av att alla berörda har tillgång till aktuell information om patienten.

– Det ökar patientsäkerheten och minskar risken för att något ”faller mellan stolarna”, säger Anna-Lena Fällman, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Skurups kommun.

Anna-Lena Fällman har en specialistkompetens i anestesi och har arbetat som sjuksköterska i 45 år. Patientperspektivet ligger henne mycket varmt om hjärtat.

–  Viktigt att ha i åtanke är att även patientensdelaktighet bygger på tillgång till information. I takt med att digitala tjänster blir vanligare kommer patienterna att ställa allt högre krav på direkttillgång till information rörande deras vård. Därför är det viktigt att vi i kommunerna börja arbeta med dessa frågor på allvar redan nu.

Digital tillgång till SIP:en kan vara värdefullt på många sätt. Det är lätt för alla behöriga medarbetare att se och dubbelkontrollera vad var och en har för ansvar, utifrån de insatser man kommit överens om med patienten.

–  Det gör det också lättare att säkerställa att resurserna används rätt, säger Anna Lena Fällman. Om vi t ex har en svårt sjuk patient som kräver många insatser varje dag kan vi enklare samordna oss så att hemsjukvården kanske tar morgon och kväll, medan den palliativa vården kommer mitt på dagen. Då slipper patienten flera vårdgivare samtidigt i sitt hem och vården sparar resurser med bibehållen kvalitet.

Att invånarna som har en SIP får tillgång till den digitalt tydliggör behovet av att kommunerna ansluter sig som producenter i NPÖ. Inte minst för att informationen kommer att visas i tjänsten Journalen i 1177 Vårdguidens e-tjänster. Om och när frågor om informationen börjar ställas är det viktigt att berörda medarbetare har tillgång till den. Skurup har varit konsument (alltså tittat på andra vårdgivares information) sedan 2014 och arbetet med att påbörja producentskapet pågår för fullt.

– Det är många fördelar med att vara ansluten till NPÖ, säger Anna-Lena Fällman. När vi införde konsumentperspektivet var den stora utmaningen att få medarbetarna med på tåget och se vinsterna, men det har verkligen gått över förväntan och förra året hade vi mer än 1200 slagningar. I år kommer det att bli ännu fler.

Men trots att de digitala möjligheterna finns är det fortfarande gammal teknik som dominerar. Det tar tid att upphandla eller uppgradera till moderna system med fullgod funktionalitet och just det är en knäckfråga för framtiden, menar Anna-Lena Fällman.

– Informationsöverföring mellan huvudmännen en av de största utmaningarna alla Sveriges kommuner står inför. I Skurup har vår journalleverantör lovat att vi inom en snar framtid ska ha system på plats så att vi kan ta nästa steg och börja producera i NPÖ, men idag – trots att vi skriver 2019 – är faxen fortfarande den främsta bäraren av information mellan berörda vårdgivare och det är en situation vi långt ifrån är ensamma om. Vi skämtar ibland och säger att vi måste gå på antikmässor för att köpa utrustning!

Men det är inte bara nya system som kommer att krävas. Mobila arbetsverktyg är också viktiga. Ska man till exempel upprätta en SIP digitalt så vore det absolut bäst om man kunde göra det hemma hos, och tillsammans med, patienten. Då kan man dokumentera direkt rakt in i systemet och även ordna med utskrift och signaturer på plats. Det ställer stora krav på mobil och funktionell utrustning, som är lätt att ta med sig och lätt att ansluta på plats.

– Att ta tag i dessa frågor och ha långsiktiga planer för den framtida informations-överföringen, och för hur vi ska möta patienternas ökade förväntan att ta del av sin information både digitalt och när det passar dem, är viktiga knäckfrågor för framtiden. Om vi inte tar tag i dem riskerar vi att vården blir helt akterseglad. Jag tror att även vi som arbetar inom kommunerna måste vara både modiga och framsynta, och satsa oss ur problematiken. Både för vår egen och patienternas skull, avslutar Anna-Lena Fällman.

Publicerad:

Sidansvarig

Hanna Nordehammar

Skriv en kommentar