Rapport Vård utanför sjukhus ur ett individperspektiv

Mycket vård bedrivs utanför sjukhus, allt ifrån enklare insatser till relativt avancerad sjukvård som kräver teknisk utrustning och anpassning av boendemiljön som vårdmiljö. Trots det är forskningen på området relativt begränsad och den forskning som finns består ofta av små studier vars resultat inte är generaliserbara. Uppdraget för denna utredning var att belysa hinder och möjligheter ur ett individperspektiv samt att visa på alternativ för hur hindren kan undanröjas och vilka åtgärder det skulle kräva.

Rapport Vård utanför sjukhus ur ett individperspektiv och inom HS-avtalet 2019

Publicerad:

Skriv en kommentar