Vägledning kring hantering av vaccination mot covid-19 till riskgrupper i hemmiljö

Vägledningen är framtagen av en partssammansatt arbetsgrupp bestående av representanter från Skånes kommuner, Region Skåne och Skånes Kommuner.

Detta dokument är en vägledning kring hur ett lokalt samarbete mellan primärvård och kommun bör organiseras avseende hantering av vaccination mot covid-19 till riskgrupper i hemmiljö under 2020-2021. Vägledningen är inte tvingande. Respektive organisation bestämmer självständigt om, och i så fall hur, ett eventuellt lokalt samarbete ska organiseras.

Uppdaterad 2021-04-06:
Bortsett från några mindre ändringar kopplat till datum för uppföljning, justeringen av ålder från 70 år till 65 år i vägledningen är vägledningen justerad avseende läkarmedverkan vid vaccination i ordinärt boende. I den bifogade reviderade version står sjuksköterska/läkare. I de fall en kommun i dialog med primärvården bedömer att en läkares närvaro behövs (istället för sjuksköterska från primärvården) ska detta fortsatt vara möjligt.

Ladda ner dokumentet här: Vägledning kring hantering av vaccination mot covid-19 till riskgrupper i hemmiljö under 2020-2021 – version 210406

Publicerad:

Sidansvarig

Mats Renard

Skriv en kommentar