100 nya instruktörer har utbildats i beslutsstödet VISAM

Mellan januari och april har fyra utbildningstillfällen för blivande instruktörer i beslutsstödet VISAM genomförts. Totalt har cirka 100 stycken instruktörer utbildats. Responsen och engagemangs från deltagarna har varit mycket god. Nu hoppas vi att instruktörernas egna utbildning på hemmaplan kommer igång och bringar engagemang bland kollegorna.

Vid ett av utbildningstillfällena deltog Eva Thoren-Todoulos och Lars Stavenow, båda representanter i arbetsgruppen Beslutsstöd, och smittades av den entusiasm och förväntan som fanns.

– Vi fick lära oss allt om hur VISAM ska användas i praktiken, precis som instruktörerna ska förmedla i den vidare utbildningen av sina kollegor. Det erbjöds också en breddning och fördjupning avseende patofysologi och en del akuta tillstånd som endast i begränsad omfattning förekommer i hemsjukvården, något som instruktörerna kan ha hört talas om men inget som man i detalj behöver behärska eller förmedla i den fortsatta utbildningen, säger dem.

Arbetsgruppen kommer att ha ett avstämningsmöte den 18 maj för att dels summera genomförda utbildningar tillsammans med Fredrik Svensson, Lenimentus AB och även diskutera vad som behöver göras framöver. Vi kommer bland annat att diskutera följande:

  • Ev. behov av övergripande rutin kring samverkan i beslutsstödet mellan olika vårdaktörer
  • delge ett rapporteringsstöd till baspersonal utifrån SBAR
  • översyn och anpassning av dokumentet Information vid akutbesöktill beslutsstödet och SBAR
  • hur uppföljning av införande av beslutsstödet sker i kommunerna i Skåne samt hur samverkan fungerar med vårdaktörer

Vi kommer att lägga ut mer information efter genomfört möte i maj.
Har ni något ni vill delge eller har något annat önskemål gällande beslutstödet så är ni välkomna att kontakta oss.
Vid eventuella synpunkter, önskemål och frågor är ni välkomna att kontakta Lars Stavenow (lars.e.stavenow@skane.se) samt Titti Gohed (titti.gohed@kfsk.se)

Publicerad:

Skriv en kommentar