Hälso- och sjukvårdsavtalet

Praktisk hantering avseende undertecknade av avtalet

Region Skåne kommer att skicka ut två undertecknade exemplar av hälso- och sjukvårdsavtalet till varje kommun kring den 20 juni. Om kommunen tagit beslut att anta hälso- och sjukvårdsavtalet skickar respektive kommun in ett undertecknat avtal till Region Skåne.

Avtal om ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och sjukvård i Skåne 

Avtal om ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne

Bilagor Hälso- och sjukvårdsavtal

Bildspel Hälso- och sjukvårdsavtalet 2016-03-11

Omarbetningar i det nya avtalsförslaget

Några områden som särskilt lyfts fram och som tagits hänsyn till i revideringen är frågan om uppföljning, utvärdering och tvister, möjlighet till uppsägning, juridiska aspekter samt ekonomi. Ytterligare ett antal andra områden har beskrivits som centrala och dessa har tagits med i den utvärderingsplan som beskrivs i avtalet.

Det fortsatta arbetet kommer att kräva  såväl regionala som lokala förberedelser.

Avtalets uppbyggnad

Det nya hälso- och sjukvårdsavtalet består av en inledning med avtalstid, övergripande mål och syfte med avtalet samt en beskrivning av uppföljning och utvärdering. Därefter följer en Grundöverenskommelse (kallad Del A)  som i stort sett är densamma som tidigare och reglerar parternas grundläggande ansvarsområden. Utöver den finns enUtvecklingsplan (kallad Del B) som beskriver fyra utvecklingsområden som parterna successivt tillsammans ska arbeta med under avtalsperioden. Som en del av avtalet finns också Organisering av regional samverkan/samarbete mellan Region Skåne och Skånes kommuner avseende hälso- och sjukvårdsavtalet (kallad Del C).

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Carina Lindkvist