Övriga regionala överenskommelser

Övriga regionala överenskommelser

Inom ramen för samverkan mellan skånes kommuner och Region Skåne finns även övriga regionala överenskommelser.
Länk till övriga regionala överenskommelser: Övriga regionala överenskommelser

  • Asylsökande/papperslösa med behov av hemsjukvård
  • Utredning vid misstanke om dyslexi
  • Tillgång till vårdhygieniska experttjänster i kommunal vård och omsorg i Skåne
  • Överenskommelse mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne län om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
  • Personer med psykisk funktionsnedsättning samt barn och ungdom som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa
  • Missbruk och beroende
  • Samverkan angående patienttransport från Psykiatri Skånes vårdenheter till SIS-institution efter beslut enligt Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)
  • Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2016-2018
  • Läkarmedverkan för rådgivning, stöd och fortbildning

Överenskommelse mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne län om samverkan vid utskrivning från sluten vård

Överenskommelsen har sin grund i Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård som gäller fr.o.m. 2018-01-01 då lagen (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård upphävs.

I 4 kap. 4§ anges att landsting och kommun i samråd ska utarbeta gemensamma riktlinjer till vårdgivare och till dem som bedriver socialtjänst avseende samverkan enligt lagen. I Skåne har gemensam processbeskrivning tagits fram och, med utgångspunkt från denna, har en Rutin och vägledning för samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvårdframarbetats.

I 4 kap. 5§ anges att landsting och kommun får träffa överenskommelse om att kommunens betalningsansvar ska inträda vid annan tidpunkt än det som anges i 5 kap. 4§ eller med annat belopp än det som bestäms enligt 5 kap. 6§.

Lagen anger tydligt syfte och respektive parters ansvar, vilket ingående parter i denna överenskommelse enhetligt ansluter sig till. Länk till Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård hittar du här.

Överenskommelse mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne län om samverkan vid utskrivning från sluten vård, 2018-09-19

Senast uppdaterad: