Uppsökande verksamhet avseende munhälsobedömningar och munvårdsutbildning

Region Skåne ansvarar för att den Uppsökande verksamheten bedrivs. Sedan 2016-07-01 har Oral Care ett femårigt avtal gällande munhälsobedömningar till berättigade och munvårdsutbildning till kommunernas omvårdnadspersonal.

Om du vill läsa mer om avtalet med Oral Care eller om regler och riktlinjer för den uppsökande verksamheten kan du gå in på Region Skånes och Enheten för tandvårdsstyrnings hemsida på: https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/tandvard/

Uppsökande verksamheten består av två delar, munhälsobedömning och utbildning av omvårdnadspersonal.

Munhälsobedömningen är en förenklad kontroll av munhåla, tänder och tandersättningar. – Bedömningen utförs av legitimerad tandhygienist eller legitimerad tandläkare i patientens hem eller i det särskilda boendet. – Tandhygienisten eller tandläkaren ska vid behov hänvisa patienten till vårdgivare som är beredd att ta emot patienten för nödvändig tandvård. Oral Care kan själva också erbjuda nödvändig tandvård.

Syftet med utbildningarna är:

  • att omvårdnadspersonalen ska kunna vara behjälplig vid den dagliga munvården och förstå instruktioner på den berättigades munvårdskort
  • att kunna tolka symptom och signaler som uttrycker ett behov av tandvårdsinsatser och förstå behandlingsråd från tandvårdspersonalen. Vår förhoppning är att det nya konceptet med temautbildning ska medföra att antalet deltagare ska öka markant.

Idag erbjuder Oral Care också webbutbildning som främst är till för de som inte kan delta under dagen då munvårdsutbildningarna är inbokade.

Kommunerna är mycket viktiga i den uppsökande verksamheten då de identifierar merparten av de som är berättigade till ett tandvårdsintyg för uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård. Det är också kommunerna som bokar in och ansvarar för att omvårdnadspersonalen i respektive kommun får den utbildning i munvård som Oral Care tillhandahåller.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Carina Lindkvist