Kompetensutveckling

Uppdraget

Med pågående utveckling, där fler vårdinsatser kommer att ges i hemmiljö, kommer kompetensutveckling och regelbunden kompetenshöjning att krävas för att möta vårdbehoven.

Kompetensen hos den personal som möter den enskilde vårdtagaren behöver både breddas och fördjupas.

För att kunna möta mer komplexa vårdbehov hos vårdtagarna och skapa trygghet i personalens arbetssituation, är det viktigt att utveckla och säkerställa kompetensen och identifiera och samordna de utbildningsbehov som finns.

Vi har fastlagt en grundläggande princip som säger att, om inget speciellt talar däremot, så ska alla utbildningar som erbjuds vara partssammansatta dvs. deltagarna ska komma både från kommunsidan och från regionsidan.

Det är därför angeläget att inleda ett gemensamt arbete för att konkretisera generella kompetenskrav (en ”Skånestandard”) för hemsjukvården, vad gäller vård, behandlingar, teamarbete och användning av teknisk apparatur, för att därefter påbörja planering för kompetensutveckling.

Ladda ner uppdragsbeskriving kompetens

Kompetensutveckling rekommenderar

Arbetsgruppen för kompetensutveckling har tagit fram och granskat webbutbildningar, material och övrig information för deltagare från både kommunen och från regionen. Webbutbildningarna utgår bland annat från kategorierna Sår, Fall, Nutrition, Demens och Palliativ vård. Vänligen besök Kompetensutveckling rekommenderar för mer information.

Arbetsgrupp

Sammankallande;
Eva Thorén Todoulos,  Region Skåne
Stefan Segerman, Landskrona Stad

Gunilla Liljegren, Delregion Sydväst
Kenneth Persson, Delregion Nordost
Lilian Gullberg, Delregion Mellersta
Roger Nordström, Delregion Sydost
Stefan Segerman, Delregion Nordväst
Gunnel Baazius, Region Skåne, Practicum
Eva-Marie Wendel, Delregion Malmö
Helene Grill Kanter, Region Skåne Skånevård Sund
Monica Bergenek, Region Skåne SUS

Senast uppdaterad: